SERVICII

Venind în întâmpinarea necesității dvs de a vă conforma legislației în vigoare privind sănătatea și securitatea în muncă (Legea 319/2006 actualizată și Normele de aplicare actualizate de HG 955/2010, HG 355/2007 actualizată de HG 1069/2011), oferim agenților economici servicii complete de medicina muncii:

 • Vizitarea locurilor de muncă și aprecierea obiectivă a condițiilor de muncă.
 • Serviciile medicale profilactice necesare supravegherii stării de sănătate a angajaţilor se realizează prin:
  • examen medical la angajare – structurat conform profesiei şi a fişei de expunere la riscuri; stabileşte aptitudinea în muncă.
  • examen medical de adaptare – stabileşte aptitudinea în muncă după o anumită perioadă de timp de la angajare în cazul persoanelor angajate în locuri de muncă cu risc dovedit sau potenţial.
  • control medical periodic – structurat conform profesiei şi a fişei de expunere la riscuri; stabileşte aptitudinea în muncă.
  • examen medical la reluarea activității după o întrerupere a activității de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive.
 • întocmirea dosarului medical pentru fiecare angajat şi păstrarea dosarelor medicale şi a fişelor de identificare a riscurilor profesionale.
 • la finalizarea examinărilor legate de medicina muncii, angajatul şi angajatorul vor primi rezultatul evaluării prin intermediul fişei de aptitudine în care se menţionează aptitudinea în muncă conform profesiei/funcţiei.
 • testare psihologică, efectuată de către psiholog specializat în psihologia muncii
 • asistență medicală, inclusiv de urgență, la locul de muncă.
 • informarea periodică a angajatorului asupra stării de sănătate a personalului angajat.
 • identificarea și comunicarea riscului profesional către toţi factorii implicaţi in procesul muncii și a locurilor de muncă cu risc crescut de a produce accidente de muncă și/sau boli profesionale.
 • consiliere privind investigațiile necesare prevazute de legislația în vigoare corespunzătoare fiecărui loc de muncă în parte.
 • consilierea angajatorului privind măsurile tehnico-organizatorice şi medicale ce se impun.
 • participarea activă la şedinţele comitetului de securitate şi sănătate în muncă și prezentarea rapoartelor cu privire la starea de sănătate a angajaților în relație cu condițiile de muncă și riscurile profesionale, la acțiunile medicale întreprinse și eficiența acestora.
 • consilierea angajatorului privind organizarea muncii, amenajarea ergonomică a locului de muncă, utilizarea în condiții de securitate a substanțelor chimice folosite în procesul tehnologic precum și repartizarea sarcinilor de muncă, ținând seama de capacitatea și aptitudinile angajaților de a le executa.
 • semnalizarea cazului de boală profesională și în caz de confirmare urmărirea evoluției, consilierea angajatorului și a angajatului privind reabilitarea, reorientarea şi reinserţia profesională în caz de accident de muncă sau boală profesională.
 • consilierea privind angajații cu supraveghere specială (persoane cu vârsta de peste 60 de ani împliniți, femei gravide, persoane cu handicap, persoane dependente de droguri, de alcool, stângace, persoane cu vederea monoculară, persoane în evidență cu boli cronice)
 • consilierea angajatorului cu privire la protecţia maternităţii la locul de muncă potrivit legislației în vigoare.
 • vizarea anuală a fișelor SSM din punct de vedere medical.
 • consilierea angajatorului cu privire la verificarea corectitudinii eliberării și gestionarea certificatelor de concediu medical ajutând astfel la scăderea absenteismului la locul de muncă.
 • consiliere privind condițiile de igienă și sănătate în muncă precum și măsuri de îmbunătățire, unde este cazul.
 • !!!Examinarea angajaților de către echipa medicală se poate realiza fie la sediul dvs fie în Cabinetele PROPRII.